OSAKA

SEOUL

TOKYO

KUMAMOTO

SHANGHAI

JAPAN & TAIWAN